Kanchipuram Sri Saraswathy Silk Sarees
No.8 Sesahadhri Palayam Mettu Street,
Kanchipuram.
Tamilnadu – S.India -631 501

Mobile: +91 9976870227
Email:saraswathysilksarees@gmail.com

Google Map